The Step © 2018

Barnhemmet The Step

 

 

Bakgrund

Sommaren 2000 besökte vi (Sofia och Christian Lindblom) Nepal för allra första gången och tillbringande en månad i Himalayalandet. Det var under denna första resa som vi lärde känna Rajeev Singhania, som vi idag driver Barnhemmet The Step tillsammans med.

Vi fortsatte att återvända till detta ljuvliga land och hösten 2003 kom Sofia att arbeta volontärt på ett barnhem i huvudstaden. Det var en oerhört berikande tid och med hjälp av bidrag hemifrån Sverige - företag, organisationer och privatpersoner - kunde stora förändringar genomföras. Barnhemmet, som hyste 20 barn, hade en väldigt svår situation. Det rådde förfärliga förhållanden och vardagen var en utmaning. Under denna tid kunde det dock rustas upp. Förutom att det kunde rustas upp rent materiellt på barnhemmet, kunde skolavgifter betalas, undervisningsmaterial kunde införskaffas, läkarundersökning och tandläkarbesök kunde genomföras och även några roliga utflykter kunde plötsligt göras.

Det var alltså egentligen redan här, hösten 2003, som den allra första tanken på att starta ett barnhem föddes. När vi såg hur stor viljan att hjälpa och stötta var - från flera olika håll -, insåg vi att det absolut skulle vara möjligt att driva ett eget barnhem med hjälp av insamlat kapital i Sverige.

När vår äldste son föddes, sommaren 2005, började våra tankar på barnen i Nepal bli än mer intensiva och våra funderingar på att starta ett barnhem blev än mer seriösa.

Det kom dock att dröja ända till hösten 2007 då vi verkligen bestämde oss för att påbörja arbetet med att starta ett barnhem. Då var vi återigen tillbaka i Nepal och besökte vår goda vän Rajeev och hans familj. Tillsammans med Rajeev bestämde vi att detta skulle bli vårt gemensamma projekt!

Under tiden vi var i Nepal lade vi upp de övergripande riktlinjerna, medan vi senare hemma i Sverige började fundera på de mer praktiska aspekterna. Vi bestämde oss för att starta en insamlingsstiftelse och registrerade således en sådan hos Länsstyrelsen i Skåne län i februari 2008. I Nepal startade Rajeev en motsvarande organisation som registrerades hos de nepalesiska myndigheterna. Detta var en lång och komplicerad process för Rajeev, men under våren 2008 kunde vi påbörja arbetet med att samla in det startkapital vi behövde för att komma igång. Först den 20 november 2008 fick vi äntligen klartecken från myndigheterna i Nepal att bedriva barnhemsverksamhet.

 

I december 2008 flyttade de första flickorna in på The Step och idag bor det tio barn på barnhemmet.

Enligt de kalkyler vi hade gjort tillsammans med Rajeev, trodde vi att vi skulle behöva 100 000 kronor i startkapital. Denna budget visade sig stämma väldigt väl och vi lyckades komma igång med något mindre medel än budgeterat. Startkapitalet behövdes bl a för att registrera verksamheten, betala lokalhyra i förväg, inreda lokalen, betala skolavgifter i förskott, köksutrustning, ett lager av basvaror, möbler och kläder. När man hyr ett hus i Nepal, hyr man egentligen bara en betongstomme. Därefter får man stå för allt själv - allt från innegolv och innerdörrar till ett komplett kök.

Därefter budgeterade vi att den löpande driften för tio flickor på barnhemmet skulle vara ca 10 000 kr i månaden. Även detta har visat sig stämma väl. Detta räcker till allt som behövs för ett dygnet runt-boende dvs mat, kläder, lokalhyra, personalomkostnader, skola, undervisningsmaterial, hygienartiklar och eventuella mediciner samt fritidsaktiviteter. Idag, 2014, är dock de månatliga utgifterna ca 13 000 kr.

 

 

Verksamheten

 

Vår ambition är inte endast att ombesörja så att barnen får någonstans att bo, utan det skall dessutom - och framför allt - vara ett trevligt ställe med duktig och kärleksfull personal; ett hem som barnen trivs och känner sig hemma i! Utbildning ser vi som oerhört viktigt. Genom att ge flickorna en bra utbildning, ger vi dem det allra viktigaste redskapet för ett fortsatt självständigt och bra liv; inte bara för dem själva utan också för deras egna framtida familjer.

 

Anledningen till att vi valt att starta ett barnhem för just flickor, beror dels på att det många gånger är just flickor som har det allra svårast och dels pga att man vet att när kvinnor får utbildning och därefter i förlängningen t o m inkomst, gynnas hela samhällsekonomin av det. Man har sett från studier i tredje världen att kvinnor tenderar att återinvestera egen inkomst på ett för samhället mer gynnsamt sätt. Dessutom vet man att utbildade kvinnor tenderar att föda färre barn, vilket är positivt på lång sikt för landets ekonomiska utveckling.

 

Sammanfattningsvis kan man säga så som Kamal, den näst äldsta sonen i familjen Singhania, skrev till oss när vi planerade hela projektet:

 

"I think the most positive aspect of our Orphanage will be that we shall not only be providing them decent living but as well decent education so it will give them a decent life ahead. A life full of rights, dignity, voice and freedom of speech. At last decent work is so crucial for the developing countries and the rest of the world. So by starting a small orphange we already have started a move of decent work and I guess and suppose that all great things starts from the small steps and, at least, we make some efforts to develop the life of some people who are sharing the same planet and who are exploited by the political conflict and the financial crisis of the country. The importance of orphanges in the poorest country like Nepal can hardly be exaggerated."

 

 

Finansiering

 

Precis som det står i insamlingsstiftelsens stadgar, urkunden, är detta en ideell stiftelse. Allt arbete sker oavlönat. Inga kostnadsersättningar utgår i Sverige och i princip inga administrationskostnader finns. Således kan vi garantera att 95 % av intäkterna går till verksamheten i Nepal.

 

Medan det är vår lokala manager, Rajeev Singhania, som är ansvarig för driften av barnhemmet i Nepal, är det vi här i Sverige som är ansvariga för finansieringen. Då vi är en insamlingsstiftelse, arbetar vi med att samla in kapital för att kunna bedriva barnhemmets verksamhet. Vi tar alltså tacksamt och ödmjukt emot bidrag både från privatpersoner, företag och organisationer. För att kunna trygga driften på lång sikt, har vi valt att arbeta särskilt med sponsorer som vi knyter längre sponsringsavtal med. Det innebär en trygghet genom att vi på så sätt kan garantera en långsiktighet. Våra sponsorer är således oerhört värdefulla.

 

Vi måste hela tiden planera långsiktigt, så att The Step alltid har en trygg framtid. Det barnhemmet som Sofia arbetade volontärt på 2003, hade mycket svårt med den långsiktiga finansiella planeringen, vilket resulterade i ständiga vräkningar, nya lokaler, utebliven skolgång etc. Det skapar naturligtvis ingen trygghet för barnen. Det är viktigt att barnen känner sig trygga med samma bostad och med samma människor runt omkring dem. Det blir ju deras närmsta familj!

 

 

Urkund (Stadgar)

 

Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia

§1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Kävlinge kommun.

§3 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§4 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att starta och därefter driva ett barnhem för flickor i Kathmandu, Nepal. Stiftelsen är ideell.

§5 Förvaltning

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Ledamöter i styrelsen utses genom att styrelsen är självsupplerande, dvs kvarvarande styrelseledamöter väljer in nya.

Styrelsens ordförande samt ledamöter skall arbeta oavlönat.

§6 Kallelse

Ordförande skall tillse att sammanträden hålls när det behövs och kallar härtill vid behov, såväl muntligt som skriftligt.

§7 Beslutsförhet mm

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§8 Utdelning av anslag

Styrelsen får från stiftelsens medel utdela anslag till fysiska och/eller juridiska personer som på ett eller annat sätt främjar stiftelsens syfte. Utdelning av anslag får ske direkt från insamlade medel.

§9 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§10 Revisor

Förordnad revisor fullgör sitt uppdrag till vidare. Efterträdare utses av styrelsen.

§11 Revision

Senast den 1 mars skall förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till länsstyrelsen i Skånes län.

§12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål.

I enlighet med 6 kap 3§ stiftelselagen (1994:1220) får utan tillstånd av myndighet styrelsen ändra, upphäva eller åsidosatta särskilda angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår frågor som anges i 6 kap 1§ första stycket 2-9 i stiftelselagen.

§13 Registrering

Denna stiftelse skall anmälas till länsstyrelsen i Skånes län enligt stiftelselagen (1994:1220).

§14 Stiftelsens upplösning

Vid händelse av denna insamlingsstiftelses upplösning skall eventuellt kvarstående medel delas ut till förening som ägnar sig en likartad verksamhet i Nepal.

 

http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg