BakgrundBakgrund

 


Efter många besök i Himalaylandet, startade vi, Sofia och Christian Lindblom, i februari 2008 en ideell insamlingsstiftelse registrerat hos Länsstyrelsen i Skåne län, vars syfte var att, genom en nepalesisk NGO, starta och därefter driva ett boende för flickor i Nepal. I Kathmandu startade vår gode vän, Rajeev, samtidigt ett NGO (non government organisation) registrerat hos de olika nepalesiska myndigheterna. Stiftelsens uppgift är att samla in kapital och därefter dela ut till den NGO i Nepal som i själva verket är den som direkt driver The Step. Samtliga intäkter kommer från den svenska insamlingsstiftelsen och inte från någon annanstans.


I december 2008 flyttade de första barnen in och kort därefter var det tio flickor som bodde på The Step. Vår ambition har hela tiden varit att inte endast ombesörja så att barnen skulle få någonstans att bo, utan att det dessutom skulle vara ett kärleksfullt hem med engagerad och omsorgsfull lokal personal. Det skall vara ett tryggt och kärleksfullt hem!


Utbildning är bland det allra viktigaste! Genom att flickor får utbildning, får de det allra viktigaste redskapet för ett fortsatt självständigt och bra liv; inte bara för dem själva utan även för deras egna framtida familjer. När flickor erhåller utbildning, påverkar det inte heller endast dem själva, utan även deras framtida familjer och hela samhället i stort. Ända sedan starten 2008, har barnen gått på en privat skola i närheten. De går söndag till fredag och är lediga på lördagarna. Då brukar de åka på olika typer av utflykter i närområdet eller hitta på aktiviteter på The Step. Vi värnar om en aktiv och meningsfull fritid.


De barn som bor på The Step kommer från olika bakgrunder och förhållanden. Någon är helt föräldralös och bodde tidigare på gatan, några har endast en förälder kvar i livet som av olika anledningar har valt att under en tid låta deras barn bo på The Step och några har endast avlägsna släktingar i närheten och som har valt att låta barnen bo på The Step. De allra flesta träffar regelbundet sina anhöriga och på de längre skolloven åker flera utav dem hem till sina hembyar. Några har dock tyvärr inte den möjligheten och några vill inte, utan väljer att stanna kvar på The Step när deras kamrater åker till hembyarna.


The Step ligger i huvudstaden, Kathmandu, och vi hyr en stor byggnad. Det finns flera sovrum, lek- och pysselrum, badrum, läxläsningsrum, kök samt en stor takterrass. Förutom verksamhetsansvarig, finns det även personal som bor på The Step och är tillsammans med barnen all den tid som barnen inte går i skolan. Även städpersonal och universitetsutbildad läxläsare är anställda. Det finns även en söt liten hund som bor tillsammans med barnen på The Step och han fungerar dessutom lite som en vakthund, då han endast är liten och söt gentemot de han känner väl:-)


Redan från starten bestämde vi oss för att inte arbeta med volontärverksamhet. Anledningarna är flera. Dels tror vi inte att barn på ett barnhem mår bra av att ha människor i sin omgivning som endast stannar en kort tid. Vi tror inte att det är bra för anknytningen. Vår tanke har hela tiden varit att barnen behöver trygghet och istället för volontärer som kommer och går, har vi lagt mycket tid och kraft på att ha lokalt anställd personal som stannar länge. Personal som verkligen vill arbeta på Step och som därför stannar kvar länge. Det skall vara en attraktiv arbetsplats, eftersom vi tror att det är det bästa för barnen. Att som ungdom åka iväg till ett annat land och volontärarbeta är fantastiskt på många sätt och vis, men volontärverksamhet just på barnhem är vi ytterst skeptiska till och vi har alltså därför alltid ödmjukt tackat nej till sådana erbjudanden.


En annan sak som vi tror kan ha förbryllat många som har kontaktat oss genom åren, är att vi alltid har varit oerhört restriktiva med besökare. Vi har ända sedan starten vara mycket sparsamma med att ta emot turister som är i landet och som vill uppleva och se ett barnhem med sina egna ögon. Det beror helt enkelt på att vi själva inte skulle vilja ha turister titt som tätt som kom och tittade på oss i vårt hem hemma i Barsebäck. The Step är inte en attraktion för turister, utan ett hem för tolv barn. Deras privata sfär. Dock har några genom åren besökt The Step så klart, men då har det varit goda vänner till oss och det har endast skett vid ett fåtal tillfällen. Vi är måna om att barnen skall kunna känna sig trygga i att det inte kommer att komma främlingar in i deras hem lite när som helst för att titta på dem, utan detta skall vara deras trygga borg.


En tredje sak som kan ha förvånat människor som har kontaktat oss genom åren är det faktum att vi ödmjukt och konsekvent har tackat nej till gåvor i form av saker. Det beror på två olika saker. Dels är det väldigt dyrt att skicka saker till Nepal och dels – och framförallt – vill vi gynna den lokala ekonomin. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt handla det barnen behöver på plats hos de lokala handlarna i kvarteret. På så sätt är det fler människor än endast barnen på The Step som får glädje av de insamlade pengarna via stiftelsen.
Finansiering


Den NGO som är registrerad hos de nepalesiska myndigheterna, har ingen annan inkomstkälla än den svenska insamlingsstiftelsen.


Inför starten hade vi kalkylerat att vi behövde ett startkapital på 100 000 SEK, så under år 2008 samlade vi in den summan för att över huvud taget kunna komma igång med allt vad det innebar med att starta denna typ av verksamhet.


De första åren hade vi en månadskostnad på 10 000 SEK, men idag ligger det på 20 000 – 25 000 SEK. Denna kostnad täcker lokalhyra, löner, mat, skolavgifter, undervisningsmaterial, examinationsavgifter, skoluniform och skoluniformsskor, läkarvård, tandläkarvård, kläder & skor, hygienartiklar, mediciner och fritidsaktiviteter.


Att driftskostnaderna har ökat genom åren beror på flera olika saker. Dels är det numera fler barn på The Step och dels är de helt enkelt ädre. Vidare, är skolavgifterna högre ju högre klasser de går i. Dessutom har den svenska kronan försvagats med 20 % gentemot den nepalesiska rupien de senaste åren. Utöver detta, har inflationen satt fart rejält efter jordbävningarna i Nepal våren 2015, vilket kraftigt har fördyrat levnadsomkostnaderna.


Utöver driften i Nepal, har vi några få utgifter i Sverige. Det är länsstyrelsens tillsynsavgift, webhotell, revisorns arvode, Fortnox redovisningsprogram, bankavgifter (som dock oftast har betalats tillbaka året därpå som gåva från banken) samt en flygbiljett per år till Nepal för en vuxen person. De första åren betalade vi även resorna till Nepal själva med privata pengar och inte av stiftelsens, men för några år sedan valde vi att låta stiftelsen betala en flygbiljett per person och år. De år hela familjen har rest dit, har stiftelsen alltså de senaste åren betalat en vuxenbiljett och vi har själva privat betalat den andra vuxenbiljetten samt två flygbiletter till våra två söner. Väl på plats i Kathmandu, bor vi hos goda vänner och betalar hela uppehället helt själva. Detta innebär att ca 3 - 4 % av intäkterna går till kostnader i Sverige och resten går till den direkta verksamheten i Nepal.


En vanlig fråga vi får är varför vi inte har 90-konto. Det beror dels på att vi tycker att avgiften är för hög för att tillhöra 90-stiftelsen och dels för att vi själva inte tycker det är en garanti för god verksamhet. 90-stiftelsen (för det är en ideell förening och inte på något sätt en myndighet) har som krav att 75 % av intäkterna skall gå till ändamålet. Vi tycker att det är en alldeles för låg siffra. Hos oss går ca 97 % av intäkterna till ändamålet i Nepal.


De tillstånd vi har utöver registreringen av insamlingsstiftelsen i Skåne Län, är de nepalesiska tillstånd som krävs för att driva en NGO hos: 1) District Administration Office, 2) District Development Society’s Office, 3) Permanent Account Registration Certificate, 4) District Children Welfare samt hos 5) Kathmandu Metropolitan City Office.


 Urkund (Stadgar)


Insamlingsstiftelsen The Step

 

§1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen The Step.

 

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Kävlinge kommun.

 

§3 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

 

§4 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att starta och därefter driva ett barnhem för flickor i Kathmandu, Nepal. Stiftelsen är ideell.

 

§5 Förvaltning

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Ledamöter i styrelsen utses genom att styrelsen är självsupplerande, dvs kvarvarande styrelseledamöter väljer in nya.

Styrelsens ordförande samt ledamöter skall arbeta oavlönat.

 

§6 Kallelse

Ordförande skall tillse att sammanträden hålls när det behövs och kallar härtill vid behov, såväl muntligt som skriftligt.

 

§7 Beslutsförhet mm

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

 

§8 Utdelning av anslag

Styrelsen får från stiftelsens medel utdela anslag till fysiska och/eller juridiska personer som på ett eller annat sätt främjar stiftelsens syfte. Utdelning av anslag får ske direkt från insamlade medel.

 

§9 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

 

§10 Revisor

Förordnad revisor fullgör sitt uppdrag till vidare. Efterträdare utses av styrelsen.

 

§11 Revision

Senast den 1 mars skall förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till länsstyrelsen i Skånes län.

 

§12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål.

I enlighet med 6 kap 3§ stiftelselagen (1994:1220) får utan tillstånd av myndighet styrelsen ändra, upphäva eller åsidosatta särskilda angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår frågor som anges i 6 kap 1§ första stycket 2-9 i stiftelselagen.

 

§13 Registrering

Denna stiftelse skall anmälas till länsstyrelsen i Skånes län enligt stiftelselagen (1994:1220).

 

§14 Stiftelsens upplösning

Vid händelse av denna insamlingsstiftelses upplösning skall eventuellt kvarstående medel delas ut till förening som ägnar sig en likartad verksamhet i Nepal.

http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg